Informacja z otwarcia ofert

Zamówienia publiczne
Ostróda, 14 grudnia 2018r. ZP.271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 188.800,00 złbrutto. W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego 1. EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda 3,30zł 30 minut 2 Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43,14-300 Morąg 4,39zł 30 minut 3. Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębski ul. Ogrodowa 2,…
Read More

Ogłoszenie o zamówieniu: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 658129-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie…
Read More

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI – GRUDZIEŃ 2018

Magazyn Żywności - FEAD
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS MORĄG ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 4 i 5 i 6 (wt, śr, czw) GRUDNIA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS ŁUKTA + GOPS GIETRZWAŁD (gm. Olsztyn) ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 12 i 13 (śr i czw) GRUDNIA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS GRUNWALD ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 19 i 20 (śr i czw) GRUDNIA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00
Read More

wydawanie żywności – listopad

Magazyn Żywności - FEAD
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS MIŁOMŁYN ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 8 i 9 (czw, pt) LISTOPADA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS OSTRÓDA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 19 i 20 i 21 (pn, wt, śr) LISTOPADA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2018 DLA PODOPIECZNYCH GOPS MAŁDYTY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 29 i 30 (czw, pt) LISTOPADA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00
Read More

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.1.2018

Zamówienia publiczne
Ostróda, 31 października  2018r. ZP.271.1.2018   Strona Internetowa Zamawiającego   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”   Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:   Część I  Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie ofertę nr 2  złożoną przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo,…
Read More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 637910-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie…
Read More

O G Ł O S Z E N I E

Magazyn Żywności - FEAD
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie poszukuje doświadczonych osób (lub firmy) z odpowiednim  wykształceniem  kierunkowym , do przeprowadzenia działań w ramach środków towarzyszących, mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego: - warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków itp., pokazujące różne możliwości dostępnych artykułów spożywczych w podprogramie 2018. - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. - programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. - warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2018.…
Read More

wydawanie żywności – czerwiec 2018

Magazyn Żywności - FEAD
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2017 DLA PODOPIECZNYCH GOPS OSTRÓDA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 11 i 12 i 13 (pn, wt, śr) CZERWCA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2017 DLA PODOPIECZNYCH MOPS OSTRÓDA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18 i 19 i 20 (pn, wt, śr) CZERWCA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00
Read More

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI – MAJ 2018

Magazyn Żywności - FEAD
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2017 DLA PODOPIECZNYCH GOPS MAŁDYTY I GOPS GIETRZWAŁD (gm. Olsztyn) ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 10 i 11 (czw, pt) MAJA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI Z POPŻ 2017 DLA PODOPIECZNYCH GOPS MORĄG ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 28 i 29 i 30 (pn i wt i śr) MAJA z magazynu PKPS w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15 w godzinach 9:00- 14:00
Read More