Informacja o wyborze ofert w postępowaniu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 12 stycznia 2020r. ZP.271.1.2020 Strona Internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję , że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano: Część I Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo-Turznica- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Jankowiec (Rudno)-Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda Z tego transportu będzie…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dnia 28.12.2020 Zapytanie ofertowe na olej napędowy grzewczy I. Beneficjent (Zamawiający): Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10-541 Olsztyn II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego grzewczego w ilości 13 tys. litrów - olej napędowy grzewczy Dostawa oleju w ilości minimum 1000 litrów do miejscowości Wygoda 10, gmina Ostróda. Wykonawca określi stały rabat od ceny oleju napędowego grzewczego liczony w PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. III. Termin realizacji zamówienia: rok 2021 IV.…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa paliw płynnych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dnia 28.12.2020r. Zapytanie ofertowe na paliwa płynne I. Beneficjent (Zamawiający): Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10-541 Olsztyn II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości - etylina Pb 95 – 2000 l - olej napędowy – 3 500 l Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.…
Read More