Informacja o wyborze ofert w postępowaniu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 12 stycznia 2020r. ZP.271.1.2020 Strona Internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję , że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano: Część I Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo-Turznica- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Jankowiec (Rudno)-Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda Z tego transportu będzie…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dnia 28.12.2020 Zapytanie ofertowe na olej napędowy grzewczy I. Beneficjent (Zamawiający): Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10-541 Olsztyn II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego grzewczego w ilości 13 tys. litrów - olej napędowy grzewczy Dostawa oleju w ilości minimum 1000 litrów do miejscowości Wygoda 10, gmina Ostróda. Wykonawca określi stały rabat od ceny oleju napędowego grzewczego liczony w PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. III. Termin realizacji zamówienia: rok 2021 IV.…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa paliw płynnych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dnia 28.12.2020r. Zapytanie ofertowe na paliwa płynne I. Beneficjent (Zamawiający): Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10-541 Olsztyn II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury. W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości - etylina Pb 95 – 2000 l - olej napędowy – 3 500 l Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów chemicznych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dn. 28 grudnia 2020r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10–541 Olsztyn   Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów chemicznych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”   I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych w dniach od 12 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Szacunkowy zakres dostaw obejmuje: papier toaletowy (szary) ręczniki papierowe płyn do naczyń 5l płyn do podłóg 5l mydło w płynie 5l worki na śmieci 35l, 60l i 120l tabletki do zmywarki mleczko CIF 0,75l domestos 1,25l wybielacz płyn do okien 5l proszek do prania 10kg odświeżacze folia aluminiowa papier do pieczenia płyn do płukania   Uwaga: Istotne warunki zamówienia.   A. Realizujący zamówienie ponosi koszt dowozu…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów biurowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Ostróda, dn. 28 grudnia 2020r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10–541 Olsztyn   Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów biurowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”   I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych w dniach od 12 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Szacunkowy zakres dostaw obejmuje: papier ksero długopis zwykły długopis ścieralny teczka oczkowa papierowa skoroszyt oczkowy skoroszyt plastikowy wpinany koszulki a4 segregator a4/80 zeszyt /a5- 32kart.; a5 – 60 kart.; brulion a5 -96kart.; brulion a4 – 96kart/ teczka wiązana tekturowa koperty /c6; c4/ korektor dzienniki zajęć karty drogowe kredki bambino drewniane pastele olejne flamastry farby plakatowe farby akwarelowe bibuła – krepa włoska bibuła karbowana folie, okładki, grzbiety…
Read More

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Zamówienia publiczne
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”. Ostróda, dn. 23 grudnia 2020r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 34/3 10-541 Olsztyn   Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”   II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w dniach od 12 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Szacunkowy zakres dostaw obejmuje:   Część 1: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne * schab wieprzowy bez kości – 50 kg * łopatka wieprzowa bez kości – 100 kg * noga kurczęca – 100 kg * filet z kurcząt – 100 kg * korpus z kurcząt – 40…
Read More

Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 23 grudnia 2020r. ZP.271.1.2020 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie.” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie Część I Część I Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo-Turznica- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Jankowiec (Rudno)-Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda Z tego transportu będzie korzystało 4 osób Łącznie 144 km dziennie Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć…
Read More

„Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie” – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 766745-N-2020 z dnia 15.12.2020 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódki w Olsztynie: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie i Tardzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA…
Read More

Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 3 stycznia 2019r. ZP.271.3.2019 Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 W postępowaniu jw. wpłynęły…
Read More

Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 23 grudnia 2019r. ZP.271.2.2019 Strona Internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1943 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano: Część I Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie ofertę nr 2 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda.…
Read More