Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 19 grudnia  2019r. ZP.271.3.2019 Informacja z otwarcia ofert   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 194.000,00 złbrutto.   W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:       Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego 1. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 3,68zł 30 minut 2. PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,47zł 30 minut 3. El-Trans Michał…
Read More

Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
ZP.271.2.2019                                                                           Informacja z otwarcia ofert   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie Część I  Część I  Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy : Wygoda Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo-  Naprom- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100 km dziennie Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 57.000,00 złbrutto.   W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:     Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia…
Read More

„Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 634926-N-2019 z dnia 2019-12-11 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódki w Olsztynie: „Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY…
Read More

„Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 634893-N-2019 z dnia 2019-12-11 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódki w Olsztynie: „Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY…
Read More

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 26 lutego 2019r. ZP.271.1.2019 Strona Internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano: Część I Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie ofertę nr 4 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda. Oferta spełniła…
Read More

Informacja z otwarcia ofert ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 12 lutego 2019r. ZP.271.1.2019 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie Część I Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 68.790,00 złbrutto. W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego 1. PUH Tłoczkowski…
Read More

Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 509246-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.  Polski Komitet Pomocy Społecznej: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu…
Read More

Wybór oferty ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zamówienia publiczne
Ostróda, 20 grudnia 2018r. ZP.271.2.2018 Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego - 40,00 W postępowaniu jw.…
Read More

Informacja z otwarcia ofert

Zamówienia publiczne
Ostróda, 14 grudnia 2018r. ZP.271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie” Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 188.800,00 złbrutto. W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego 1. EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda 3,30zł 30 minut 2 Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43,14-300 Morąg 4,39zł 30 minut 3. Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębski ul. Ogrodowa 2,…
Read More

Ogłoszenie o zamówieniu: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 658129-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie…
Read More