Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.1.2018

Zamówienia publiczne
Ostróda, 31 października  2018r. ZP.271.1.2018   Strona Internetowa Zamawiającego   Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”   Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano:   Część I  Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda - Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie ofertę nr 2  złożoną przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo,…
Read More

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 637910-N-2018 z dnia 2018-10-18 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie…
Read More

Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 500043460-N-2017 z dnia 16-10-2017 r. ostróda: Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie Informacje dodatkowe:  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 00702376001110, ul. SIENKIEWICZA  15, 14-100  ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48896427398, e-mail pkps.cis.ostroda@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.pkpsostroda.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Numer referencyjny  ZP.2.2017…
Read More

Zamówienie publiczne na Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Zamówienia publiczne
Ogłoszenie nr 593162-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej: Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu…
Read More