Centrum Integracji Społecznej

Home / Centrum Integracji Społecznej

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup takich należą m.in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia. Dlatego też zadaniem kadry CIS będzie podtrzymywanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca udział w programie mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i utrzymać.

Najważniejszym krokiem w programie będzie określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej uczestnika. Na tej podstawie odbywać się będą spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem będzie wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych każdej osoby objętej wsparciem. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości.
W rezultacie udzielonego wsparcia merytorycznego i praktycznego, uczestnicy CIS podniosą swoją aktywność zawodową, co znacznie zwiększy ich szanse na zdobycie zatrudnienia na rynku pracy. Z drugiej zaś strony uczestnicy zyskają równie cenne wartości, takie jak akceptacja, pewność siebie czy umiejętność nawiązywania więzi społecznych.

Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo, utworzonej i prowadzonej przez organizację pozarządową jaką jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

Siedziba Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie: ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda.

Celem działania CIS jest usamodzielnienie osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną.

Podstawą działania CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.).