Centrum Integracji Społecznej – Dla kandydatów

Home / Centrum Integracji Społecznej / Centrum Integracji Społecznej – Dla kandydatów

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dla kandydatów

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM CIS

* osoba długotrwale bezrobotna, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

* bezdomny, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów w pomocy społecznej,

* uzależniony od alkoholu,

* uzależniony od narkotyków lub innych środków odurzających,

* chory psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

* zwolniony z zakładu karnego, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

* uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

* osoba niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba, która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Uczestnikami Centrum nie mogą być osoby, które mają prawo do:

* zasiłku dla bezrobotnych;

* zasiłku przedemerytalnego;

* świadczenia przedemerytalnego;

* renty strukturalnej;

* renty z tytułu niezdolności do pracy;

* emerytury;

* nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CENTRUM?

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej, udaj się najpierw do pracownika socjalnego odpowiedniego do Twojego miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad, przygotuje opinię na Twój temat i skieruje cię na rozmowę z pracownikiem Centrum.

PROCEDURA REKRUTACYJNA DO CENTRUM

* Wniosek o uczestnictwo.

* Opinia pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

* Rozmowa z pracownikiem Centrum.

* Podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Kandydat może być przyjęty na podstawie:

* własnego wniosku;

* wniosku przedstawiciela ustawowego;

* wniosku zakładu lecznictwa odwykowego;

* wniosku powiatowego centrum pomocy rodzinie;

* wniosku ośrodka pomocy społecznej;

* wniosku organizacji pozarządowej

CO TO JEST ZATRUDNIENIE SOCJALNE?

Zatrudnienie socjalne trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Jego podstawą jest podpisanie przez uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który określa do czego uczestnik ma prawo oraz jakie ma obowiązki. Zatrudnienie socjalne nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy! Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej z różnego rodzaju szkoleniami.