POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

Home / POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa.

JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie:

Siedziba
ul. Sienkiewicza 15

Prezes Zarządu
Elżbieta Kozicz

Sekretarz PKPS ZR
Teresa Wieczorek-Zdon

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie realizuje różnorodne cele pomocowe:

Centrum Integracji Społecznej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, której podstawą utworzenia było nadanie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego statusu jako jednostce spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  Centrum finansowane jest z dochodów własnych gminy miejskiej i wiejskiej  Ostróda oraz gminy miejsko-wiejskiej Miłomłyn przeznaczonych na realizację  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych dochodów własnych gminy. Celem działania CIS jest usamodzielnienie osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Zadania Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie realizowane są poprzez  reintegrację zawodową, reintegrację społeczną i umożliwienie zatrudnienia wspieranego. Centrum Integracji Społecznej wykonuje funkcje: społeczno-wychowawcze ochronne ekonomiczne terapeutyczne.

Usługi opiekuńcze świadczymy mieszkańcom miasta i gminy Ostróda. Naszymi  podopiecznymi jest średnio 150 osób miesięcznie. Niesiemy pomoc osobom przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym. Usługi opiekuńcze zlecane są przez Samorządy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie) i finansowane są z dochodów własnych gmin.

Jadłodajnia zajmuje się przygotowaniem i wydawaniem  posiłków  w ramach pomocy żywnościowej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców naszego miasta i gminy Ostróda. Wydajemy około 400 posiłków dziennie.

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, które swoim działaniem obejmuje mieszkańców miasta i gminy Ostróda. W sytuacjach wyjątkowych z usług noclegowni mogą korzystać  rówież  mieszkańcy powiatu ostródzkiego oraz osoby z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Noclegownia dla bezdomnych przygotowane jest na przyjecie 25 osób (w okresie zimowym do 30 osób). Do zadań noclegowni należy zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych (opieka medyczna, gorący posiłek, odzież, bezpieczne schronienie), pomoc w leczniu uzależnień, pozyskiwanie miejsc pracy dla podopiecznych. W okresie zimowym bezdomni przyjmowani są całodobowo. Placówka finansowana jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego, Samorządu Miejskiego i Gminnego Ostródy.

Środowiskowy Dom  Samopomocy „Ostoja” finansowany jest w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”  w Ostródzie są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 15.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”  w Ostródzie to dzienny ośrodek  wsparcia dla osób przewlekle  psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wskazujących na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Wszystkie działania skierowane są do grupy 30 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  jako pobyt dzienny.

Środowiskowy Dom  Samopomocy w Wygodzie, Wygoda 10, gmina Ostroda finansowany jest w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie to dzienny ośrodek  wsparcia dla osób przewlekle  psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wskazujących na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Wszystkie działania skierowane są do grupy 50 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w tym dla 46 osób jako pobyt dzienny oraz 4 osób jako pobyt całodobowy.

Środowiskowy Dom  Samopomocy w Tardzie, Tarda 20, gmina Miłomłyn finansowany jest w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie to dzienny ośrodek  wsparcia dla osób przewlekle  psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wskazujących na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Wszystkie działania skierowane są do grupy 30 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  jako pobyt dzienny.

Senior + Dzienny Dom Senior+ w Ostródzie  funkcjonuje od 1 grudnia 2016r. – ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Placówka dysponuje dwudziestoma miejscami dla osób w wieku 60+, z terenu Miasta Ostróda, którzy są nieaktywni zawodowo. Jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie ostródzkim. Dzienny Dom Senior + jest otwarty 5 dni w tygodniu przez osiem godzin dziennie.

MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY: Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz bierze udział w bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw wycofanych z rynku z powodu rosyjskiego embarga. Owoce te i warzywa przeznaczone są dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej.