Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja z otwarcia ofert – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Ostróda, 19 grudnia  2019r.

ZP.271.3.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.:  Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 194.000,00 złbrutto.

 

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty wykonawca Cena ofertowa brutto  za km Czas podstawienia pojazdu zastępczego
1. LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański 3,68zł 30 minut
2. PTO LIPNICKI Sp. Z o.o.  Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg 3,47zł 30 minut
3. El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo 3,22 zł 25  minut
4 LE-TRANS Leszek Czarnota ul. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn 2,39zł 30 minut
5. Handel i Usługi Transportowe Sławomir  Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek 2,59zł 30 minut

 

 

 

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu