Informacja z otwarcia ofert ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Home / Zamówienia publiczne / Informacja z otwarcia ofert ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.”

Ostróda, 12 lutego 2019r.

ZP.271.1.2019

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Usługa dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

Część I Punkt startowy: Ostróda, Punkt docelowy : Wygoda, Przez miejscowości: Ostróda – Tyrowo- Reszki- Marynowo- Bałcyny- Smykówko-Smykowo- Pietrzwałd- Zajączki- Glaznoty- Wygoda powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 100km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 68.790,00 złbrutto.

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

3,80zł

30 min

2

Le-Trans Leszek CzarnotA UL. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn

2,30zł

30 min

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

2,90zł

25 min

Część II Punkt startowy: Ostróda Punkt docelowy: Wygoda. Przez miejscowości: Ostróda – Ornowo – Brzydowo- Kraplewo- Durąg- Pancerzyn- Ryn- Bednarki- Dylewo- Bartki- Giętlewo- Wygoda). powrót do Ostródy przez te same miejscowości Oraz Trasa : Wygoda – Jagodziny- Wygoda oraz powrót Wygoda-Jagodziny-Wygoda. Łącznie 140 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 96.375,00zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

3,80zł

30 min

2.

Le-Trans Leszek CzarnotA UL. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn

2,30zł

30 min

3.

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. J. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

2,78zł

30 min

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

2,90zł

25 min

Część III Punkt startowy: Ostróda. Punkt docelowy: Wygoda. Przez miejscowości:

Ostróda- Samin- Grunwald- Osiekowo- Gardyny- Wierzbica- Elgnowo – Klonowo- Wygoda.

powrót do Ostródy przez te same miejscowości. Łącznie 180 km dziennie

Zamawiający na sfinansowanie III części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 123.850,00zł brutto.

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

PUH Tłoczkowski Arkadiusz

Ul. Okulickiego 2/23, 10-693 Olsztyn

3,80zł

30 min

2.

Le-Trans Leszek CzarnotA UL. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn

2,20zł

30 min

3.

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. J. ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

2,64zł

30min

4.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

2,25zł

25 min

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.