Informacja z otwarcia ofert

Home / Zamówienia publiczne / Informacja z otwarcia ofert

Ostróda, 14 grudnia 2018r.

ZP.271.2.2018

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 188.800,00 złbrutto.

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto za km

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

1.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

3,30zł

30 minut

2

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43,14-300 Morąg

4,39zł

30 minut

3.

Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek

2,63zł

30 minut

Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.

Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu