Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Home / Zamówienia publiczne / Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie nr 500043460-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

ostróda: Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 00702376001110, ul. SIENKIEWICZA  15, 14-100  ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48896427398, e-mail pkps.cis.ostroda@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pkpsostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
Numer referencyjny  ZP.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w zakresie prac remontowo-konstrukcyjnych obiektu. pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z przedmiarem robót pomocniczym , dokumentacją techniczną, oraz wzorem umowy. Przedmiar robót jest przykładowy. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączoną dokumentację techniczną i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonych dokumentacji technicznych. Zakres obejmuje przeprowadzenie remontu nieużytkowanych pomieszczeń w budynku pawilonu noclegowni. – remont i nadbudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania, – rozbudowę kotłowni i zasilenie z niej remontowanego budynku w ogrzewanie i ciepłą wodę. – wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i c.o. – wykonanie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych – utwardzenie terenu wokół tego budynku z dojściem do budynku w celu ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym. Planowany budynek pawilonu przeznaczonego do remontu i zmiany sposobu użytkowania znajduje się na działce nr 3118/1 w jej części północnej w miejscowości Tarda. Ponadto należy wykonać miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Komunikacja wewnętrzna będzie odbywać się po utwardzonej nawierzchni. Odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 4) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót; 5) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy stanowiące załączniki do zaproszenia. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych, którzy będą brać udział przy realizacji zamówienia.

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

45332400-7,

45311200-2,

45332000-3,

45331000-6,

45232300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 26 września 2017r. Zamawiający – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda rozpoczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na ,,Remont pawilonu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, przy czym pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PHU OLKA Karolina Kogut ,  ,  Grabinek 2,  14-106,  Szyldak,  kraj/woj. warmińsko – mazurskie