RODO

Home / RODO

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pkpszwolsztyn@op.pl

2. „Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczak, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo-pkps@pkps.org.pl”

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z Centrum Integracji Społecznej Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z Centrum Integracji Społecznej.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pkpszwolsztyn@op.pl

2. „Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczak, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo-pkps@pkps.org.pl”

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z Środowiskowego Domu Samopomocy..

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu niezbędnym
do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

5. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zgodnie z obowiązującym prawem;

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla członków stowarzyszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu bycia członkiem stowarzyszenia.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do Krajowego Rejestru Sądowego oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Administrator przekaże dane osobowe m.in. urzędom dofinansowujący działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz ewentualnie na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia stosunku członkostwa Stowarzyszenia Administratora.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób wykonujących zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
ul Wiejska 18/20, 00-490. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3 administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy zlecenia, dzieła, umowy cywilno-prawnej.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. Kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu zażądania zaprzestania przetwarzania danych osoby której dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/2000-490 Warszawa., lub drogą mailową: pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych
na rzecz Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi prawami ,lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób składających skargi lub wnioski do Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku ze złożeniem skargi lub wniosku
do Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z schroniska dla bezdomnych kobiet.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z magazynu żywności Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu żywności Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu żywności.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z Noclegowni Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b
i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z noclegowni Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: ośrodkom pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z noclegowni.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z punktu usług opiekuńczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z punktu usług opiekuńczych Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z punktu usług opiekuńczych.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z Magazynu pomocy rzeczowej Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym:
iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z Magazynu pomocy rzeczowej Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z Magazynu pomocy rzeczowej.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z Klubu Seniora Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b
i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z Klubu Seniora Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z 
Klubu Seniora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z Domu Seniora Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b
i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą
oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z Domu Seniora Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z 
Klubu Seniora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla osób korzystających z jadłodajni Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem:
pkpszwolsztyn@op.pl .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo-pkps@pkps.org.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z jadłodajni Administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, której dane dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z jadłodajni.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dla wykonawców z Internetu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej, z siedzibą ul.Wiejska 18 lok.20 ,00-490 Warszawa

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 4. administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;

 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
  na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

 6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych
  w siedzibie administratora.

 8. Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:

 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 10. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych,
  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 11. dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła,
  tj. z Internetu
  ;

 12. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.