Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Home / Zamówienia publiczne / Wybór oferty – ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”


Ostróda, 3 stycznia 2019r.

ZP.271.3.2019

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano

ofertę nr 3 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punkty cena/czas podstaiwenia pojazdu

Łączna punktacja

1.

LIPNICKI-TRAVEL Barbara Ewa Fetter-Lipnicka ul. Dworcowa 9c/10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

52,50

40,00

92,50

2.

PTO LIPNICKI Sp. Z o.o. Sp.K ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg

55,67

40,00

95,67

3.

El-Trans Michał Antochowski, ul. Bursztynowa 23, 14-100 Ostróda, Wałdowo

60,00

40,00

100,00

4

LE-TRANS Leszek Czarnota ul. Wędkarska 46, 10-180 Olsztyn

5.

Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębowski ul. Ogrodowa 2, 11-015 Olsztynek