Wybór oferty ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Home / Zamówienia publiczne / Wybór oferty ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Ostróda, 20 grudnia 2018r.

ZP.271.2.2018

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie”

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano

ofertę nr 1 złożoną przez EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; czas podstaiwenia pojazdu zastępczego – 40,00

W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Punktacja cena/czas podstawienia

Łączna punktacja

1.

EL-TRANS Michał Antochowski ul. Bursztynowa 23 Wałdowo, 14-100 Ostróda

60,00

40,00

100

2.

Przewozy Autokarowe Lipnicki Edward Lipnicki Marcin Lipnicki Sp.J. ul. Żeromskiego 43,14-300 Morąg

45,10

40,00

85,10