Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów chemicznych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Home / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów chemicznych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Ostróda, dn. 28 grudnia 2020r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 34/3

10–541 Olsztyn

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów chemicznych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych w dniach
od 12 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Szacunkowy zakres dostaw obejmuje:

 • papier toaletowy (szary)
 • ręczniki papierowe
 • płyn do naczyń 5l
 • płyn do podłóg 5l
 • mydło w płynie 5l
 • worki na śmieci 35l, 60l i 120l
 • tabletki do zmywarki
 • mleczko CIF 0,75l
 • domestos 1,25l
 • wybielacz
 • płyn do okien 5l
 • proszek do prania 10kg
 • odświeżacze
 • folia aluminiowa
 • papier do pieczenia
 • płyn do płukania

 

Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

 

A. Realizujący zamówienie ponosi koszt dowozu artykułów do placówki zgodnie z harmonogramem dostaw lub w zależności od bieżących potrzeb (po wcześniejszej informacji ze strony Zamawiającego).

B. Podstawą wyboru oferty będzie najkorzystniejsza/najtańsza oferta brutto na daną kategorię artykułów.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od 12 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r..

 • Zamówienie będzie składane telefonicznie lub faksem przez osobę upoważnioną wg bieżących potrzeb Zamawiającego
 • Termin płatności musi wynosić 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia faktury

3. Kryteria wyboru:

 • najkorzystniejsza/najtańsza oferta brutto na daną kategorię artykułów chemicznych.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

5. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.

6. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda (księgowość) lub drogą mailową: pkps.cis.ostroda@wp.pl do dnia 08.01.2021r.

7. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie.

8. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określonym w zapytaniu ofertowym.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

10. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

II. Informacje sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

tel. 784 072 915

e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl

 

III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Marcin Krużewski pod numerem telefonu 784 072 915

 

IV. Miejsce składania ofert

 

Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda (księgowość) lub drogą mailową: pkps.cis.ostroda@wp.pl do dnia 08.01.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 o godz. 9:30.

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

1.Należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za dany produkt.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VI. Informacje o formalnościach

 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

4.Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.