Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Home / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Ostróda, dnia 28.12.2020

Zapytanie ofertowe

na olej napędowy grzewczy

I. Beneficjent (Zamawiający):

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 34/3

10541 Olsztyn

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego grzewczego w ilości 13 tys. litrów
– olej napędowy grzewczy

Dostawa oleju w ilości minimum 1000 litrów do miejscowości Wygoda 10, gmina Ostróda.

Wykonawca określi stały rabat od ceny oleju napędowego grzewczego liczony w PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia:

rok 2021

IV. Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca określi cenę oleju napędowego grzewczego na podstawie cen obowiązujących w dniu 08.01.2021r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę .

2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

VI. Kryterium oceny ofert:

1. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo lub za pomocą operatora pocztowego.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda, pan Marcin Krużewski

2. Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego,

– w formie elektronicznej na adres: pkps.cis.ostroda@wp.pl w formie skanu. Dokumenty winny być uprzednio podpisane i opieczętowane prze osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

– dokumenty winny być uprzednio podpisane i opieczętowane prze osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Osoba do kontaktów:

Dodatkowych informacji z ramienia Beneficjenta (Zamawiającego) udziela :

Marcin Krużewski tel. (89) 646-08-93, 784-072-915