Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa paliw płynnych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Home / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert cenowych: „Dostawa paliw płynnych do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie w roku 2021”.

Ostróda, dnia 28.12.2020r.

Zapytanie ofertowe

na paliwa płynne

I. Beneficjent (Zamawiający):

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 34/3

10541 Olsztyn

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości
– etylina Pb 95 – 2000 l
– olej napędowy – 3 500 l

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia:

rok 2021

IV. Warunki realizacji zamówienia

Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 08.01.2021r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę .

3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT).

VI. Kryterium oceny ofert:

1. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo lub za pomocą operatora pocztowego.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie, ul. Sienkiewicza 15, 14-100 Ostróda, pan Marcin Krużewski

2. Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego,

– w formie elektronicznej na adres: pkps.cis.ostroda@wp.pl w formie skanu. Dokumenty winny być uprzednio podpisane i opieczętowane prze osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

– dokumenty winny być uprzednio podpisane i opieczętowane prze osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Osoba do kontaktów:

Dodatkowych informacji z ramienia Beneficjenta (Zamawiającego) udziela :

Marcin Krużewski tel. (89) 646-08-93, 784-072-915